نظرسنجی ورکشاپ

تسلط علمی بر موضوع(Required)
بیان اطلاعات کاربردی(Required)
پاسخگویی منطقی و قانع کننده به سوالات(Required)
مديريت كلاس داری(Required)
استفاده بهینه از وقت(Required)
مشارکت دادن مخاطبان در بحث ها(Required)
انسجام و نظم منطقی مطالب ارائه شده(Required)
شرکت در این ورکشاپ باعث توسعه آگاهی من در خصوص موضوع كارگاه شد.(Required)
دیدگاه من پس از شرکت در ورکشاپ اصلاح و یا تعمیق شد.(Required)
علاقمند در ورکشاپ هاي مشابه شركت نمايم.(Required)
زمان اختصاص یافته جهت برگزاری کارگاه مناسب بود.(Required)
نحوه اطلاع رسانی كارگاه مناسب بود.(Required)
برخورد برگزارکنندگان با شركت كنندگان مناسب بود.(Required)
به طور کلی نظر شما در مورد ورکشاپ(Required)